บวกสุขให้อุ่นใจกับ Shell GO+

สำหรับสมาชิก Shell GO+  ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ตลอดการเดินทาง

กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

 

 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และบริการเลขาส่วนตัว กรุณาติดต่อเพื่อใช้บริการได้ที่เบอร์ 02-039-5778

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และบริการเลขาส่วนตัว เป็นการให้บริการโดยบริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด

 

บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉินเบื้องต้น

เมื่อรถเสียหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ขณะขับขี่บนท้องถนนหรือสถานที่่ส่วนบุคคล ผู้ให้บริการก็จะดำเนินการจัดหาช่างซ่อมรถยนต์ให้ โดยครอบคลุมค่าแรงงาน และค่าประสานงานสำหรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร นับตั้งแต่สถานที่ตั้งของผู้ให้บริการถึงจุดเกิดเหตุ ระยะทางที่เกินจากนี้คิดค่าบริการส่วนที่เกินกิโลเมตรละ 30 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน ทั้งนี้ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมรถยนต์ดังกล่าว โดยสมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้บริการ

บริการรถยกฉุกเฉิน

บริการจัดหารถยก-ลาก เพื่อนำรถยนต์ไปยังศูนย์บริการหรือสถานที่ที่สมาชิกกำหนด ในกรณีที่รถยนต์ ไม่สามารถขับเคลื่อนได้หรือซ่อมได้ ณ จุดเกิดเหตุหรือสถานที่ส่วนบุคคล ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง นับตั้งแต่จุดเกิดเหตุถึงศูนย์บริการหรือสถานที่ที่สมาชิกกำหนด ระยะทางที่เกินจากนี้ คิดค่าบริการส่วนที่เกินกิโลเมตรละ 30 บาท โดยสมาชิกเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนที่เกิน และสมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้บริการ

บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน

หากเปิดประตูรถยนต์ไม่ได้ ไขกุญแจไม่ออก เนื่องจากการล็อคผิดพลาด ผู้ให้บริการก็จะประสานงานจัดหาช่างกุญแจในการเปิดประตูรถยนต์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ บริการนี้เป็นการประสานงานเท่านั้น สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยสมาชิกสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้บริการ

บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน

น้ำมันหมดที่ไหน ทำให้รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ผู้ให้บริการก็จะช่วยเหลือด้วยบริการประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อนำน้ำมันจำนวนไม่เกิน 5 ลิตร ไปเติมให้ ณ จุดเกิดเหตุ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันที่เกิดขึ้น และสมาชิกสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในกำหนดระยะเวลา ที่ให้บริการ

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยช่างซ่อมรถยนต์

ให้คำปรึกษาจากช่างซ่อมรถยนต์ หากรถเสียหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ขณะขับขี่บนท้องถนน เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นกับสมาชิกทางโทรศัพท์ โดยสมาชิกสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้บริการ

เงื่อนไขของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

 • คำนิยาม
 • คำว่า “สมาชิก” หมายถึง สมาชิก Shell GO+ ที่ลงทะเบียนเป็นผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • คำว่า “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด ผู้ให้บริการสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
 • รถยนต์ที่มีสิทธิ์ได้รับบริการ คือ รถยนต์ 4 ล้อ สำหรับใช้งานส่วนตัวเพื่อเป็นยานพาหนะเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อเป็นรถบริการสาธารณะ หรือใช้ใน เชิงพาณิชย์ หรือการเช่า หรือให้เช่า ยานพาหนะนี้ไม่รวมรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถแท็กซี่ รถขนส่งสินค้า รถสาธารณะ
 • หากสมาชิกร้องขอให้ผู้ให้บริการดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยก-ลากให้แก่สมาชิกเอง หากจำเป็นต้องใช้ผู้ให้ความช่วยเหลืออื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้ความช่วยเหลือของผู้ให้บริการ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการเสียก่อนที่จะซ่อม หรือการยก-ลาก จากบุคคลอื่น
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของทรัพย์สินอื่นๆ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หากเกิดขึ้นจากรถยนต์เสียหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนดจากมาตรฐาน ของผู้ผลิตรถยนต์ หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือทดสอบความเร็วต่างๆ
 • ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการจ้างหรือเช่ายานพาหนะ เช่น รถยนต์เช่า หรือรถยนต์ทดแทนที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งคืนยานพาหนะอื่น ๆ ที่ดำเนินการให้ เช่น รถยนต์เช่า รถยนต์ทดแทน
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการจัดหา ซ่อมแซม หรือบริการรถยก หากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในความเสียหายอันเนื่องจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการเรียกคืนรถยนต์ของโรงงานการผลิต
 • การทุจริตหรือการปลอมแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด จะถือว่าสิ้นสุด ความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง สำหรับในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นเกาะต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ต และสมุย
 • หมายเหตุ : ใช้สิทธิ์และรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Shell GO+ สำเร็จ ถึง 28 ก.พ. 2565
 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิกที่ระบุในที่นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการเลขาส่วนตัว

บริการดังต่อไปนี้จะให้บริการสำหรับสมาชิกภายในประเทศไทยโดยผู้ให้บริการจะให้บริการประสานงานและให้ข้อมูลเท่านั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ

 

1.การจัดจองสนามกอล์ฟ

ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสนามกอล์ฟทั่วประเทศไทย ตลอดจนประสานงาน การจองออกรอบในนามของสมาชิก  

 

2. การแนะนำและจัดจองโรงแรมที่พัก และร้านอาหาร

ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก  ร้านอาหาร ตลอดจนประสานงานการจองบริการเหล่านี้ในนามของสมาชิก  

           

3. การจองตั๋วเพื่อความบันเทิงต่างๆ

ผู้ให้บริการจะดำเนินการค้นหาและประสานงานสำรองตั๋วเพื่อความบันเทิง เช่น โรงละคร โอเปร่า โรงภาพยนตร์ และกีฬา ต่าง ๆ เป็นต้น

 

4. บริการจัดส่งดอกไม้และของขวัญ

ผู้ให้บริการจะดำเนินการประสานงานสำหรับบริการจัดส่งดอกไม้หรือของขวัญตามที่สมาชิกร้องขอ

 

5.บริการสำรองรถเช่าและลีมูซีน

ผู้ให้บริการจะดำเนินการประสานงานสำรองรถเช่า หรือลีมูซีน ตามที่สมาชิกร้องขอ

 

6.บริการสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วบริการขนส่งสาธารณะ

ผู้ให้บริการจะดำเนินการประสานงานสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วบริการขนส่งสาธารณะ ตามที่สมาชิกร้องขอ

 

เงื่อนไขการให้บริการและข้อยกเว้นต่างๆ สำหรับบริการเลขาส่วนตัว

 1. ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการค้นหา และ/หรือ ค่าประสานงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการร้องขอและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้เครือข่ายจากผู้ให้บริการของผู้รับจ้าง

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ
 • ค่ามัดจำต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับการนำส่งหรือขนส่งสินค้ารวมถึงค่าประกันภัย
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับสินค้าหรือบริการ
 1. ผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินการจัดหาสินค้าเพื่อการพาณิชย์ให้กับสมาชิก
 2. ผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินการค้นหารายการที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแห่งชาติ หรือขัดกับศีลธรรมหรือจริยธรรมสากล
 3. การบริการเลขาส่วนตัวจะไม่ให้บริการสำหรับการขอรับบริการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการช่องทางใดๆ โดยผิดกับกฎหมาย หรือโดยมีการร้องขอที่ผิดศิลธรรมหรือผิดจรรยาบรรณ (เช่นบุกรุกความเป็นส่วนตัว) หรือการร้องขอซึ่งขัดต่อกฎหมายของประเทศ